621 Reputation

6 yesterday
-50 Dec 5
2 Nov 28
4 Nov 27
4 Nov 25
4 Nov 14
0 Nov 6
2 Nov 1
2 Oct 30
2 Oct 29
2 Oct 23
2 Oct 8
2 Oct 4
2 Oct 2
6 Sep 17
2 Aug 28
4 Aug 20
2 Aug 14
2 Aug 12
2 Aug 8
10 Aug 5
2 Jul 30
4 Jul 23
2 Jul 12
4 Jul 1
0 Jun 30
85 Jun 28
160 Jun 27
30 Jun 26
2 Jun 24